Statut

Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM”

S T A T U T OPP

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” jest dobrowolnym samorządnym trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających realizacji celów o których mowa w § 7 i w dalszych paragrafach statutu będzie zwane w skrócie „Stowarzyszeniem”

§ 2
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Radomsko

§ 3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity :Dz.U. z 2001r. Nr 79
poz.855 z późn.zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.
3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania.

§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dopuszcza się również współpracę ze Stowarzyszeniami z poza terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA

§7
1) Stowarzyszenie jest Organizacją opiekuńczo wychowawczą, której podstawowym
celem jest działalność na rzecz pomocy ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym ,kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie, niepełnosprawnym i innym, szukającym pomocy, jak również działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
2) Przeciwdziałanie oraz ograniczanie elementów patologii społecznej jak uzależnienia, bezdomność, agresja, przemoc w rodzinie.
3) Wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby alkoholowej oraz używania innych środków odurzających.
4) Pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania środków odurzających.
2/12
5) Upowszechnienie wiedzy o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnień.
6) Mobilizowanie ogółu obywateli a przede wszystkim rodzin osób uzależnionych
do niesienia pomocy.
7) Współdziałanie z rodziną, Stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania z Zakładami Pracy Gminnym i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i pomocy Rodzinie

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w §7 przez:
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego
1) Powoływanie i prowadzenie placówek takich jak
a) świetlice socjoterapeutyczne 88.91 Z
b) punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym 88.89 Z
c) noclegownie dla osób bezdomnych 87.90 Z
d) noclegownie dla osób uzależnionych 87.90 Z
e) ośrodki, osady oraz domy dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych 87.90 Z
f) ośrodki, osady oraz domy dla osób bezdomnych i matek samotnie wychowujących dzieci
87.90 Z
g) ośrodki i oddziały dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 87.10 Z
h) ośrodki i oddziały dziennego pobytu dla osób bezdomnych i matek samotnie
wychowujących dzieci 88.10 Z
i )prowadzenie domów pomocy społecznej 87.30 Z
2) Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Służby Zdrowia, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, szkolnictwa i placówkami oświatowymi, administracją państwową w zakresie profilaktyki i szkoleń. 94.99 Z
3) Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania patologiom i kształtowanie postaw chroniących przed uzależnieniami.94.99 Z
4) Prowadzenie działań popularyzujących pozytywne formy aktywności społecznej.94.99 Z
5) Propagowanie alternatywnych form pomocy i samopomocy szczególnie wśród młodzieży i osób zagrożonych patologią. 94.99 Z
6) Tworzenie i organizowanie terenowych punktów pomocy dla osób wymienionych w Rozdziale II wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem tych osób 94.99 Z
7) Organizowanie punktów alternatywnego spędzania czasu dla młodzieży
takich jak np. świetlice środowiskowe 94.99 Z

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Powoływanie i prowadzenie placówek takich jak
a) świetlice socjoterapeutyczne 88.91 Z
b) punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym 88.89 Z
c) noclegownie dla osób bezdomnych 87.90 Z
d) noclegownie dla osób uzależnionych 87.90 Z
e) ośrodki, osady oraz domy dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych 87.90 Z
f) ośrodki, osady oraz domy dla osób bezdomnych i matek samotnie wychowujących dzieci
87.90 Z
g) ośrodki i oddziały dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 87.10 Z
h) ośrodki i oddziały dziennego pobytu dla osób bezdomnych i matek samotnie
wychowujących dzieci 88.10 Z
i )prowadzenie domów pomocy społecznej 87.30 Z

§9
1) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej, do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać, sympatyków, pracowników oraz wolontariuszy których prawa i obowiązki
szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn.
24 kwietnia 2003r. (z późniejszymi zmianami).
2) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego.
3) Dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia ( nadwyżka przychodów nad kosztami)mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10
1) Stowarzyszenie może prowadzić placówki zgodnie z Rozdział II §8
2) Tworzenie placówek.
a) terenowe placówki Stowarzyszenia powołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej
głosami 3 (trzech) członków Zarządu.
b) terenowe placówki Stowarzyszenia mogą być powoływane na terenie całego kraju.
c) pełną odpowiedzialność pod kątem rzetelności ,gospodarności i dyscypliny finansowej w
placówce ponosi Kierownik placówki.
d) nadzór bieżący nad funkcjonowaniem placówek Stowarzyszenia sprawuje Zarząd
Stowarzyszenia
3) Rozwiązanie placówki:
Następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów w przypadku :
a) zaprzestania faktycznej działalności placówki.
b) złożenia wniosku do Zarządu przez Komisję Rewizyjną
c) innych zdarzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie placówki

Rozdział IV

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11
W skład Stowarzyszenia wchodzą: członkowie zwyczajni, wspierający oraz członkowie honorowi.

§ 12
1) członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatel innej narodowości , któremu znane są cele Stowarzyszenia, oraz problematyka w nich określona oraz deklarujący chęć realizacji tych celów.
a) osoba zainteresowana członkostwem składa Zarządowi pisemną deklarację o
przystąpieniu do Stowarzyszenia i przestrzeganiu postanowień Statutu, w tym celu musi
zaprezentować swoją osobę poprzez wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i przedłożyć ją w
oryginale przed Zarządem Stowarzyszenia celem rozpatrzenia jego kandydatury.
b) zarząd Stowarzyszenia na swoim posiedzeniu decyduje o przyjęciu kandydata w poczet Członków Stowarzyszenia i ujęciu jego danych w rejestrze członków Stowarzyszenia oraz nadaje mu status członka zwyczajnego.
c) o przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
2) członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, deklarująca gotowość regularnego opłacania
składek członkowskich oraz zamierzająca uczestniczyć w realizacji celów statusowych
Stowarzyszenia.
4/12

§ 13
1) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) realizować cele Stowarzyszenia
b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
c) dbać o jego dobre imię oraz nie działać na jego szkodę
d) popierać, czynnie realizować i propagować cele Stowarzyszenia
e) godnie reprezentować Stowarzyszenie
f) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu oraz
uchwał władz Stowarzyszenia.
g) regularnie opłacać składki członkowskie.
2) Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a
w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia
e) korzystać z rekomendacji i gwarancji Stowarzyszenia w swojej działalności
f) korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do
dyspozycji członków
g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14
1) Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
b) uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka.
c) śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
2) Wykluczenie członka może nastąpić z powodu:
a) naruszenia przez niego postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia
lub działania na szkodę Stowarzyszenia, działalności sprzecznej z prawem, lub
nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.
b) Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
c) Zarząd ma obowiązek przesłać wykluczonemu członkowi odpis uchwały wraz
z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3) Członkowi przysługuje prawo odwołania się od wykluczającej go uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia, a odwołanie powinno wpłynąć w formie pisemnej do Zarządu
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie wykluczonemu członkowi.

§ 15
1) Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może przyznać tytuł członka honorowego osobom
zasłużonym dla Stowarzyszenia. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Walnego Zgromadzenia.
Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2) Członkowie honorowi mają prawo do:
a) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
b) uczestniczenia w posiedzeniach członków pozostałych władz Stowarzyszenia.
c) otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
d) członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
3) Członkowie Wspierający mają prawo do :
a) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
b) otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16
1) Organami władz Naczelnych Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna

§ 17
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd minimum
raz na dwa lata.
a) w przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie przez Zarząd, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji Rewizyjnej

§ 18
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od podjęcia przez Zarząd w tym przedmiocie uchwały bądź od daty złożenia Zarządowi pisemnego wniosku wraz z podaniem powodu zwołania.
b) W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w tym terminie, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

§ 19
1) Każde Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje się za pomocą:
a) listów poleconych,
b) poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru
c) faksem za potwierdzeniem otrzymania
d) telefonicznie
e) pisemnego potwierdzenia na liście będącej bezpośrednim elementem uchwały o
zwołaniu walnego zgromadzenia
2) Zawiadomienia wysyłane są przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
W przypadku rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o dodatkowe punkty, zawiadomienie w tym przedmiocie powinno być wysłane na minimum 7 dni przed jego terminem.

§ 20
1) Jeżeli statut nie stanowi inaczej Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą
większością głosów w obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
c) każdy członek Stowarzyszenia ma prawo jednego głosu. Każdy członek Stowarzyszenia
może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu. Każdy członek może otrzymać tylko jedno pełnomocnictwo.
2) Głosowania są jawne. Tajne głosowanie może być przeprowadzone w każdej sprawie na
wniosek uczestników Zgromadzenia.

§ 21
Walne Zgromadzenie
1) Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
a) na wniosek Prezesa Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Przewodniczącego obrad oraz Sekretarza obrad.
b) obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane.

§22
1) Do kompetencji Walnego zgromadzenia należy:
a) zatwierdzanie budżetu i programów działania Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka.
d) podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Zarządu
e) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
f) powoływanie, zmiany i uzupełnianie składu Zarządu
g) powoływanie, zmiany i uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej
h) pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu.
i) dokonywanie zmian w statucie.
j) rozwiązanie Stowarzyszenia.
k) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
l) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 23
1) Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, kieruje całokształtem działania Stowarzyszenia, a za swoje działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
a) członkowie Zarządu, wybierani są w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie,
wybór członków Zarządu następuje ilościowo bez rozróżnienia funkcji.
b) Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób. Jego kadencja trwa cztery lata.
c) posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
d) posiedzenie Zarządu jest ważne, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa jego członków.
2) Zarząd wybiera spośród siebie:
a) Prezesa Zarządu
b) V-ce Prezesa Zarządu
c) Sekretarza Zarządu
d) dwóch Członków Zarządu
3) Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech jego członków.
4) W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, organ ten powołuje na zwolnione miejsca tymczasowych członków Zarządu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba powołanych w tym trybie członków Zarządu nie może przekroczyć 2/5 liczby jego członków.
5) Członkami zarządu nie mogą być osoby które :
a) w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej (osobami bliskimi).
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24
1) Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:
a) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz.
b) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
c) przygotowanie planów i programów działania Stowarzyszenia oraz sprawozdań z działalności
Zarządu i przedkładanie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków.
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, przyjmowanie subwencji, darowizn i zapisów.
e) podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
f) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami.
g) zwoływanie walnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń stosownie do postanowień statutu.
h) ustanawianie wysokości kosztów pobytu w placówkach Stowarzyszenia
j) powoływanie nowych placówek Stowarzyszenia oraz bieżący nadzór nad ich funkcjonowaniem
k) powoływanie i odwoływanie Kierowników placówek.
l) likwidacja placówek Stowarzyszenia.

§25
Komisja Rewizyjna
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków wybieranych w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Zgromadzenia na okres 4 (czterech) lat.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, jak również nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
c) członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę i członka.
d) uchwały Komisji Rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów.
3) w przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie jednego miesiąca od zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru
nowych członków.
4) Członkowie Komisji Rewizyjnej bądź cała Komisja mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie
Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 26
1) Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a) systematyczne badanie i stała kontrola całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia i podległych placówek Stowarzyszenia a zwłaszcza działalności finansowo gospodarczej.
b) opracowanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i zgłoszenie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
c) Komisji Rewizyjnej przysługują wszystkie uprawnienia kontrolne i nadzorcze w
Stowarzyszeniu
2) Komisja podejmuje działania:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Zarządu
c) na wniosek przynajmniej 5(pięciu) członków Stowarzyszenia
3) Wyniki swoich prac Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania pisemnego.

Rozdział VI

PLACÓWKI

§ 27
1) Placówka nie posiada odrębnej osobowości prawnej i w swej działalności podlega Zarządowi Stowarzyszenia.
a) funkcjonowaniem placówki kieruje Kierownik placówki.
b) Kierownik placówki jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.
c) Organem nadzorującym bieżące funkcjonowanie placówki jest Zarząd Stowarzyszenia.
2) Do kompetencji i obowiązków Kierownika placówki należy w szczególności:
a) czuwanie nad realizowaniem w placówce celów statutowych Stowarzyszenia
b) reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie działalności placówki na zewnątrz
c) opracowywanie projektu budżetu placówki oraz zarządzanie budżetem,
d) zarządzanie majątkiem placówki.
e) terminowe i rzetelne przedstawianie rozliczeń finansowych i majątkowych na zasadach
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3) W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub nie wykonania uchwał władz
Stowarzyszenia przez Kierownika placówki, może on zostać odwołany przez Zarząd
Stowarzyszenia. Decyzja w tym przedmiocie zapada uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów.
4) W przypadku stwierdzenia ewidentnego działania na szkodę Stowarzyszenia przez Kierownika
placówki Prezes Zarządu może podjąć decyzję o natychmiastowym zawieszeniu w obowiązkach
Kierownika placówki do czasu podjęcia decyzji przez Zarząd.
5) Szczegółowy tryb i zasady działania Kierowników placówki określa zakres obowiązków kierownika placówki uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28
1) Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z majątku Stowarzyszenia, prowadzonej działalności gospodarczej oraz z ofiarności publicznej i dochodów z imprez urządzanych przez Stowarzyszenie
2) Dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia ( nadwyżka przychodów nad kosztami)mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
3) Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne
zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.
4) Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
5)Zabrania się
. – udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej ” osobami bliskimi ”
– przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach
– wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
– zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członków jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6) Dokumenty dotyczące spraw finansowych, podpisywania umów cywilno – prawnych i reprezentowania Stowarzyszenia podpisują:
Prezes i V-ce Prezes, Prezes i Sekretarz, lub Prezes i członek Zarządu
7) Zarząd może jednorazowo upoważnić członka Zarządu do jednoosobowego składania oświadczenia woli, podpisania pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych. Na upoważnieniu wymagane są podpisy minimum dwóch członków zarządu , w tym prezesa.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29
1)Stowarzyszenie posługuje się własną linią wizualizacyjną (logo, liternictwo, papier
firmowy) w kształcie i kolorach ustalonych przez członków Zarządu
2) Stowarzyszenie może przyznawać odznakę członkowską ustanowioną na podstawie
odrębnych przepisów uchwalonych przez Zarząd.
3) Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
§ 30
1)Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2) Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3) W wypadku wymienionym w pkt. 2 Walne Zgromadzenia powołuje Komisję Likwidacyjną
składającą się z 3 osób oraz uchwala regulamin jej działania. Ponadto zobowiązane jest podjąć uchwałę w przedmiocie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4) W przypadku nie powołania komisji likwidacyjnej przez Walne Zgromadzenie
Likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
5) Majątek Stowarzyszenia, po jego likwidacji zostanie przekazany instytucjom, których działalność odpowiada celom Stowarzyszenia, wskazanym przez Zarząd Stowarzyszenia..

§ 31
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r . Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity :Dz.U. z 2001r. Nr 79
poz.855 z późn.zm.).

§ 32
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.