1% OPP

PORADNIK DLA WPŁAT OPP
 
1% podatku – co to znaczy?
 
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od ponad 10 lat. To prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie organizacji. Zasada jest taka – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji
 
 
 
Sprawdź, komu można przekazać 1% podatku
 
Przekazując 1% z własnego podatku, podatnik nie traci ani grosza – przekazuje jedynie środki, które w innym wypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a organizacje zyskują. Ale nie wszystkie. Bo nie każda ma prawo zbierać środki z 1%. Aby organizacja mogła otrzymać 1% od podatników, musi posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oficjalną listę OPP przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warto jednak mieć świadomość, że uzyskanie statusu to nie jedyne wymaganie. Organizacje muszą spełnić szereg dodatkowych warunków – dotyczy to zarówno nowych, jak i już posiadających ten status wiele lat. Sprawia to, że jeśli chodzi o przejrzystość działań, organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad niż ogół organizacji pozarządowych.
 
Przy spisie organizacji, upoważnionych do otrzymywania 1% podatku  znajdziemy też numer KRS, który należy wpisać w PIT 2015.
 
 
 
Jak przekazać 1% podatku?
 
Sama procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta – podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej OPP. Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskaże po prostu organizację, którą chce wesprzeć, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.
 
To oznacza, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.
 
Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej organizacji. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125. Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola 126-128.
 
 
Wsparcie dla konkretnej osoby
 
Każdy z podatników może samodzielnie wybrać, na czyją konkretnie rzecz zostanie przekazana kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Wskazanie takiego celu szczegółowego powoduje, że OPP otrzymuje nie tylko określoną sumę pieniędzy, ale również informację, na co powinna przeznaczyć dane środki.
 
Pamiętać trzeba o jednym – na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną organizację. Ci podatnicy, którzy składają wiele formularzy podatkowych, mogą w każdym z nich wybrać inną organizację, której przekażą 1% podatku.
 
Warto dodać, że w przypadku PIT-37 zaznaczając pozycję 127, wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych osobowych oraz kwoty wsparcia. W polu 128 można wpisać inne informacje, które dostanie organizacja, np. kontaktowy numer telefonu.
 
 
 
Jak wyliczyć kwotę, jaką można przekazać?
 
Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Warto dodać, że przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy. Zawsze też zaokrąglamy w dół. Przykładowo, niezależnie od tego, czy 1% wynosi 41,23 zł czy  41,93 zł należy przekazać 41,20 zł.
 
Przykład:
Rozliczając się na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w rubryce 124 numer KRS danej organizacji, a w rubryce numer 125 – kwotę wsparcia. Można ją obliczyć mnożąc podatek należny (z pola 120) PRZEZ 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 
 
 
Kto i do kiedy wpłaca 1%?
 
Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazują urzędy skarbowe. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wykazujemy w rocznym rozliczeniu PIT. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1 procentu w żaden sposób. Wystarcza, żeby w deklaracji podać właściwy numer KRS – czyli Krajowego Rejestru Sądowego fundacji, którą chcemy wesprzeć
 
 
 
Czy firma na ryczałcie może przekazać 1%?
 
Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo do przekazania 1 procenta podatku na OPP.
 
Warunkiem darowizny dla organizacji pożytku publicznego jest w przypadku tych podatników terminowe złożenie rocznej deklaracji PIT-28. Ryczałtowiec musi zadbać o wpisanie do zeznania prawidłowego numeru KRS organizacji.
 
 
 
Ulga na darowiznę i 1% – czy można rozliczyć obie?
 
Rozliczenie w jednej deklaracji PIT za 2015 rok ulgi na darowiznę nie przeszkadza w przekazaniu 1% podatku. Pierwsze z odliczeń jest prawdziwą ulgą podatkową – zmniejsza ono roczny dochód, a dzięki temu i podatek. Dotyczy nie tylko organizacji pożytku publicznego, ale wszystkich, zajmujących się działalnością o charakterze społecznie użytecznym.
 
W przypadku odliczenia darowizny podatnik musi ponieść określony wydatek – niezbędny.
 
Inaczej jest z przekazaniem 1%. Nie zmniejsza ono należnego podatku, a tylko pozwala inaczej nim rozporządzać. Przekazanie nie następuje też jako bezpośrednia wpłata pieniędzy przez podatnika, dokonuje go urząd skarbowy na zawarty w rocznej deklaracji wniosek.
 
Z ulgi na darowiznę oraz z 1 procentu można korzystać niezależnie, można także wybrać tylko jedną z tych możliwości.
 
 
 
Kto ma prawo odliczyć 1% podatku?
 
Odliczenie, które kieruje część zapłaconego przez nas podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych. Z takiego przekazania części podatku skorzystać mogą więc podatnicy, opodatkowani:
 
  na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),
  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe
  podatkiem liniowym 19% – od działalności gospodarczej.
 
Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu.  Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną.
 
 
 
Co to jest OPP
 
Określeniem OPP może posługiwać się tylko ta organizacja, która ma prawny status pożytku publicznego nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zasada jest taka – w zamian za określone korzyści, a jest nią z pewnością możliwość uzyskiwania 1% podatku od osób prywatnych, OPP pod względem przejrzystości działań podlegają znacznie ostrzejszym rygorom.  Oficjalną listę OPP przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. O status OPP mogą się ubiegać rozmaite fundacje i stowarzyszenia, które działają między innymi na rzecz zdrowia, nauki, edukacji, kultury, sportu czy osób w trudnej sytuacji  życiowej. Przestrzeń, w której działają nie determinuje jednak warunków, jakie powinny spełnić. Wszystkie organizacje, aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego muszą spełniać między innymi następujące wymagania:
 
  prowadzić działalność na rzecz szerokiego grona odbiorców lub określonej grupy, która jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową (np. dzieci z chorobą nowotworową)
  nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego;
  posiadać kolegialny organ kontroli lub nadzoru
  posiadać statut, w którym są zapisy chroniące majątek organizacji
  podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności, które są publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej